Terms 


Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Retour, verzend en leveringsbeleid


Privacyverklaring

Wie zijn wij?
Wij zijn Happy leven! en zijn een onderdeel van de The Art Of Nature Foundation. Wij zijn gevestigd in Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71776672. Wij zijn schriftelijk te bereiken via info@happyleven.nl
 
Verantwoordelijke
Happy leven! is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jou aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Wat doen wij?
Wij verkopen als Happy leven! producten en verlenen diensten aan personen die hun leven willen transformeren naar een gelukkig en gezond leven. Wij organiseren cursussen, lezingen, trainingen, speciale dagen, workshops, webinars en soortgelijke media om onze kennis en boodschap te verspreiden. Daarnaast publiceren wij boeken en andere producten op het gebied van de overgang, gezondheid, mindfulness, voeding en happiness. Wij maken gebruik van affiliate links.


Happy leven! besteed aandacht aan de verspreiding van het begrip The Art Of Nature en alles wat daarmee samen hangt.
Happy leven! publiceert over gezondheid, natuur, voeding, mindfulness en happiness en assisteert en begeleidt alles en iedereen dat met deze zaken te maken heeft.
Happy leven! geeft boeken uit over gezondheid, voeding, mindfulness, happiness en natuur, geeft commentaar op blogs, social media en andere kanalen.
  
Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle contacten die wij als Happy leven! met jou hebben. Bijvoorbeeld via de website, social media, mail, telefoon, whatsapp of via contactformulieren.
 
Doeleinden
Happy leven! acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
- het verlenen van onze diensten;
- het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan jou te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 
Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Bedrijfsgegevens
- Financiële gegevens
- Persoonlijke voorkeuren
En soms als dat nodig is voor de dienstverlening ook gezondheidsgegevens. Uiteraard doen wij dit alleen als jij hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.
 
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Bij aanvang van de samenwerking wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. We versturen deze maximaal 1 keer per 4 weken. Wij houden niet van spammen!
 
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jou onze diensten te verlenen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om zich adequaat te identificeren.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld op de website www.happyleven.nl te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.Disclaimer


Inhoud

Er wordt veel aandacht besteed om jou van de juiste informatie te voorzien en de artikelen up-to-date te houden. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of niet (meer) volledig zijn. De inhoud van de website is aan verandering onderhevig en kan op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging worden veranderd door de auteur. Aan de inhoud kan geen enkel recht ontleend worden.

happyleven.nl en de auteur van The art of Nature Foundation kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van het gebruik van happyleven.nl. Tevens is happyleven.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.


Afbeeldingen en teksten

We gaan zorgvuldig om met het selecteren van beeldmateriaal en tekstuele bronnen voor deze website. Desondanks is het mogelijk dat een verwijzing naar de unieke content ontbreekt of dat we een foto of tekst gebruiken zonder jouw toestemming. Neem in dit geval even contact met ons op, dan zorgen we voor een link naar jouw content of verwijderen we desgewenst het tekst- of beeldmateriaal. Let op: ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan kunnen inbreuk maken op intellectuele rechten. Wil je tekst of foto’s gebruiken, stuur dan even een berichtje.


Gesponsorde producten en diensten

Op happyleven.nl verschijnen artikelen waarin producten en diensten genoemd worden. In sommige gevallen zijn deze gesponsord. Ondanks dat deze producten of diensten niet zelf betaald zijn, zal er altijd een eerlijke mening gegeven worden over de producten en diensten, om de bezoekers van happyleven.nl van het beste advies te voorzien.

happyleven.nl gaat alleen samenwerkingen aan die passen bij de inhoud en bij de doelgroep van de website. Dit geldt voor zowel betaalde als onbetaalde artikelen, reviews en win acties.  Wanneer het artikel is ontstaan door middel van een (betaalde) samenwerking, zal dit worden aangegeven bij het betreffende artikel.


Affiliate links

Op happyleven.nl worden regelmatig affiliate links geplaatst. Via deze links wordt verwezen naar de website van een product. Wanneer dit product wordt aangeschaft ontvangt happyleven.nl hierover een kleine vergoeding. Jij als koper betaalt hier niets extra’s voor. Dit helpt ons om de website gaande te houden. Alvast hartelijk dank daarvoor! 


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden happyleven.nl

  • Het lidmaatschap en deelname aan een online cursus kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen duur van de online cursus of lidmaatschap. 
  • Toegang tot de online trainingen, cursussen en producten wordt verleend na betaling.
  • Na aanmelding kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie.
  • De inlogcode is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden verstrekt.
  • Alle trainingen zijn bedoeld voor persoonlijke en/of zakelijke groei.
  • happyleven.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor keuzes die na het volgen van de training of cursus worden genomen door de cursist.
  • happyleven.nl verstrekt de kennis, maar de cursist is verantwoordelijk.
  • Indien er bij een traject nog persoonlijke (coachings)afspraken zijn, dan dienen deze bij verhindering tenminste vierentwintig uur van tevoren worden afgezegd of verplaatst.
  • Wanneer er materialen, werkboeken, video’s en mailtjes worden verschaft, is hierop een auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de training mogen de materialen gebruikt worden. Het is echter niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door happyleven.nl of de auteur van Stichting The art of nature foundation. 
  • Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.


Retour, verzend en leveringsbeleid

Bijna al onze producten zijn digitaal. Na betaling zijn de producten direct te downloaden en/of krijg je een link toegestuurd waarmee je direct kunt inloggen. Deze downloads en links blijven beschikbaar en bereikbaar via je eigen account op deze website. Mocht er om welke reden dan ook iets fout gaan met het te downloaden product of heb je problemen met het inloggen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat wij je kunnen helpen. 

Mocht je ontevreden zijn over de online training/cursus of een onderdeel van de training/cursus, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, door een mail te sturen naar info@happyleven.nl. Geef daarin zo duidelijk mogelijk de aard van de klacht aan, zodat wij in staat zijn te reageren wanneer de klacht gegrond is en om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven nemen wij niet in behandeling. Klachten dienen binnen 7 dagen na de start van een online cursus te worden gemeld. Indien je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel of vervanging. Na een klacht kan er geen aanspraak worden gemaakt op een restitutie.


Retour sturen van overige producten

Wanneer je niet tevreden bent met een artikel van Happy leven, dan vragen wij je ons dit binnen 5 werkdagen te melden via E-mail. Dit is voor ons de vooraanmelding. We zullen dan bepalen of het nodig is om je zending retour te sturen. Als dat het geval is kun je deze volgende stappen volgen.

Wil je retourneren? Stuurt het artikel retour naar het adres dat wij je mailen.


Zorg alstublieft voor de volgende zaken:

- Het artikel is ongebruikt en onveranderd;
- Het artikel zit in de originele verpakking;
- Voeg het ingevulde retourformulier toe.
Download het hier.

Let op: De retourkosten zijn voor je eigen rekening. Nadat wij het teruggestuurde product in goede staat hebben ontvangen, maken wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen over op je bankrekeningnummer.

Retouren zonder een retourformulier nemen wij niet in behandeling. Retouren die niet netjes of op de originele manier zijn ingepakt nemen wij ook niet in behandeling. Onvoldoende frankering van je zending nemen wij ook niet in behandeling. Wil je zeker zijn dat het bij ons aankomt? Gebruik dan een verzending met Track&Trace optie. Een kwijtgeraakte zending op weg naar ons kunnen wij niet vergoeden.

➤ We hopen dat je bewust omgaat met bestellen en dat je rekening houdt met het milieu. Koop daarom bewust en met respect voor de natuur!


Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer & privacy policy of heb jij een onjuistheid ontdekt in één van de artikelen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@happyleven.nl.

E-mailadressen en persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt wanneer je contact met ons opneemt zullen alleen hiervoor worden gebruikt. We zullen persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We zullen jouw e-mailadres bewaren zolang dit nodig is voor het beantwoorden van de vragen in jouw bericht.


 
Versie
Versie Mei 2023


Happy leven!

Stichting The Art of Nature Foundation

K.v.k. 71776672

Paulinastraat 87

7555 JV Hengelo

Whats app +31 6 48963656 (Gelieve alleen contact op te nemen via e-mail)